Git - nützliche Links

Ein paar nützliche Links zu git: https://kleinweby.de/2012/03/git-bisect-wer-hat-wann-was-kaputt-gespielt/ <-- verwenden von bitsect http://git-scm.com/book/de/ <-- Git Buch online http://try.github.io/levels/1/challenges/1 <-- Intaraktives Tutorial im Browser http://rogerdudler.github.io/git-guide/ <-- Simple Git Guide https://www.youtube.com/watch?v=ZDR433b0HJY Git origin per console löschen:

git remote rm origin